0%

بعد از پاک کردن پوست خود از مواد آرایشی و آلودگی چه احساسی دارید؟

منافذ پوست شما چگونه است؟

معمولا در مورد پوستتان چه احساسی دارید؟

معمولا در زمستان پوست شما چگونه است؟

معمولا پوست شما در طول روز چطور به نظر می‌رسد؟

آزمون تشخیص نوع پوست
نوع پوست شما چرب می‌باشد.
نوع پوست شما مختلط می‌باشد.
نوع پوست شما نرمال می‌باشد.
نوع پوست شما خشک می‌باشد.